Reglement for borettslaget

REGLEMENT FOR BORETTSLAG1
revidert november 2019

Generalforsamlingen i Borettslag1 har vedtatt følgende reglement som gjeldene for lagets beboere, heretter kalt andelseiere, i tillegg til de rettigheter og forpliktelser som følger av inngåtte leiekontrakter:

I         Borettslaget ledes av et styre bestående av 4 medlemmer med valgt av generalforsamlingen, som er leietakernes høyeste organ. Andelseierne plikter derfor å rette seg etter avgjørelser og vedtak truffet av styret og generalforsamlingen.

II         Et overordnet mål for borettslaget, den enkelte eier og dennes husstand er at man   skal utvise hensyn overfor de øvrige andelseiere på en slik måte at trivselen ikke forringes for noen. Dette gjelder generelt, men en del viktige punkter tas opp nedenfor:

a) Banking og støy som følge av utbedring eller arbeid i leilighetene skal kun forekomme mandag til lørdag fra kl.0800 til kl.2300 søn. og helligdager er det forbudt. Spilling av musikk bør skje med slik volum at andre leietakere ikke sjeneres.

b) Andelseiere er ansvarlig for at den enkeltes uteareal holdes rent og ryddig, det gjelder også anvist del av garasjen. Med dette menes at opphoping av skrot, rask og søppel ikke må finne sted på andelseiers Søppel bringes ned til søppelcontainerne. Her sorteres matavfall og brennbart avfall etter gjeldende regler for dette. Det presiseres at papir (aviser, magasiner m.m), glass o.a. skal bringes til miljøstasjonene, dersom ikke annet er avtalt. Miljøstasjonene er satt opp av Harstad kommune på forskjellige bekjentgjorte plasser.

Andelseiere har ansvaret for alminnelig vedlikehold av ytterdørene. Med alminnelig vedlikehold menes maling/beising. Borettslaget holder maling/olje/beis og som er tilgjengelig på steder kjent for andelseier. Det samme     gjelder også for utvendig vegg og le/skillevegger på terrassen.

All utvendig maling(farge) bestemmes av styret. Maling og nødvendig utstyr bekostes av borettslaget. Om vinteren er det andelseierens ansvar å rydde snø på sitt uteareal, samt sørge for at snø og vann ikke angriper dørtersklene. Snørydding av parkeringsplasser og adkomstveier skal styret sørge for blir utført etter behov.

c) Indre vedlikehold av leilighetene er andelseierens ansvar å skjer på leietakerens bekostning. Dette omfatter bl.a. elektriske installasjoner, vann og sanitærutstyr. Det samme gjelder utelys ved den enkeltes leilighet. Lyspærer fåes av den person styret til enhver tid bestemmer.

Ved renovering av våtrom/bad, elektriske installasjoner skal styret informeres om hvilket firma som skal benyttes og at de har godkjenning for slike oppdrag

d) Postkassen er borettslagets ansvar. Den skal tydelig angi hvem den tilhører.

e) Alt dyrehold skal godkjennes av styret. Unntatt er tilfeldig besøk.

f) Terrassen er vår lille private hageflekk. De som ønsker plantevekster, bør pleie og stelle disse med den omtanke de fortjener. Det tar seg unektelig pent ut utenfra, når vi har det ryddig og pent det gir da også et positivt inntrykk. Det er ikke tillatt å benytte rekkverket til oppheng av blomster etc. da det kan forårsake skader og slitasje som ikke kan utbedres.

g) Når det er sol og sommer, har svært mange stor glede av å grille med åpen grill på terrassen, den gleden skal vi fortsatt ha. Det er midlertidig et faktum at grilling medfører røyk og sot som kan sjenere naboene og da som regel den som bor i etasjen over. Andelseiere oppfordres derfor til å ta kontakt med naboen ovenfor med tanke på plassering av grillen på terrassen der den medfører minst sjenanse. Det påpekes at elektrisk grill gir intet ubehag.

h) Andelseiere bør solidarisk delta i den årlige vår dugnaden for å holde fellesområdet pent og ordentlig.

i) Alle leiligheter har parkeringsplass i garasjen i underetasjen, og denne skal andelseiere Parkering av biler, hengere etc. på borettslagets eiendom utenfor anviste parkeringsplasser er ikke tillatt og kan medføre fjerning på eierens bekostning. Unntak gjelder for nødvendig transport av gods/varer og tjeneste/servise biler.

j) Gjesteparkering er kun beregnet for gjester. Har vi besøk som varer over anvist parkeringstid så skal det benyttes parkeringskort. Er det behov for flere parkeringskort så blir det ulevert av styret.

III        Reglementet for Borettslag1 skal overleveres samtlige andelseiere. Når nye andelseiere flytter inn, skal alltid det til enhver tid gjeldende reglement overleveres sammen med kontrakt og adkomstdokumenter.

IV        Andelseiere har plikt til å følge reglementet som er å anse som en del av leiekontrakten. Brudd på reglene skal varsles styret som plikter å ta forholdet opp med vedkommende leietaker.

Gjentatte brudd vil i sin ytterste konsekvens kunne medføre oppsigelse av leieforholdet.